OVM Boom vzw


Ga naar de inhoudsopgave

Historiek OVM Boom

Onze vereniging > Wie zijn wij

De stichtingsvergadering van de Oudervereniging voor de Moraal - Rupelstreek had plaats op 27 september 1961, ten huize Tuyaertsstraat 7 te Boom en hierbij werd het woord gevoerd door H. Uyterhoeven, nationaal ondervoorzitter.

Op 11 oktober 1961 vond bij G. Caremans, leraar NCZ, de eerste bestuursvergadering plaats.
Zo startte de Oudervereniging voor de Moraal Rupelstreek met een eerste bestuur, dat als volgt was samengesteld : C. Ramael, voorzitter; S. Van de Vyver, ondervoorzitster; J. Verlinden, secretaris en tevens nationaal secretaris (1965-70), J. De Belder, penningmeester; G. Caremans; G. Defrť; E. De Proft; tevens nationaal pennningmeester (1963-85); L. Devuyst; tevens nationaal voorzitter (1965-72); E. De Witte; D. Lefeber; L. Vanderhaegen; A. Van Wouwe en R. Vervliet, bestuursleden.

Dat er nood was aan een plaatselijke afdeling, bleek uit het feit dat spoedig 150 leden werden geboekt.

Alle aandacht ging vooreerst uit naar een initiatief, dat een constante zou blijven in de bekommernis van de vereniging: het Feest van de Vrijzinnige Jeugd en het 1ste Feest van de Vrijzinnige Jeugd ging dan ook reeds in de lente van volgend jaar door in de feestzaal van het Atheneum te Boom op 5 mei 1962.

Op 1 juni 1962 had in lokaal " Hooghuis ", Antwerpsestraat 8 te Boom de eerste Algemene Vergadering plaats met een tentoonstelling van de foto's van het 1ste Jeugdfeest.

De Boomse OVM-afdeling besloot zich verder uit te breiden met de bedoeling de hele Rupelstreek daadwerkelijk in dit nieuwe initiatief te betrekken en daarom werd er overgegaan tot een contactname met vrijzinnigen uit de gemeenten Rumst, Terhagen, Reet, Niel, Schelle, Hemiksem, Willebroek, Ö

Dit uitte zich in de splitsing van het ondervoorzitterschap in 1962 :
P. Broothaers (1962-1966) uit Rumst; P. Calluy (1962-1965), L. Van Hoorenbeeck (1965-1966) uit Terhagen; A. Dezaeger (1962-1964) uit Willebroek en J. Fissers (1962-1964) uit Niel.
Vanaf 1967 werd alles terug gecentraliseerd onder A. Van Wouwe (1967-1968) en L. Vanderhaegen (1969-1974).

Vanaf 1963 waren jongeren vertegenwoordigd in het OVM-bestuur; deze jongeren hadden zich verenigd in de Werkgroep Moraal en gaven vanaf het schooljaar 1968/69 voor de leerlingen NCZ een gestencild contactblad uit onder de benaming "
Avanti ", een naam die in de geschiedenis van de plaatselijke vrijzinnige beweging meermaals zou terugkeren.

Op 23 september 1969 werd in de schoot van de OVM overgegaan tot de oprichting van de vzw Avanti.

Een aparte geschiedenis zou kunnen geschreven worden over de perikelen rond een eigen lokaal.
Reeds van in de beginperiode voelde iedereen de noodzaak aan om over een permanent, eigen lokaal te beschikken en dat punt stond dan ook steevast met stip de agenda.
Op 18/05/ 1967 kon dan toch een gedeelte van een huis, gelegen Molenstraat 7 te Boom, worden gehuurd. De beide bovenverdiepingen werden ingericht als lokaal, onder de benaming Avanti en de opening ervan had plaats op 14 november 1967.

De viering van het 10-jarig bestaan van de OVM-Rupelstreek had ruime weerklank met de " 14-daagse van de Vrijzinnigheid " in ons lokaal Avanti van 1 t/m 14 maart 1970. Ze ging onder meer gepaard met een openingsrede door H. Corijn, ondervoorzitter HV-nationaal, film-, dans- en voordrachtavonden, kwis- en kaartwedstrijden.

Daarmee waren de moeilijkheden niet definitief van de baan, want de opzeg zes jaar later (1972) door de verhuurder betekende een nieuwe zoektocht naar een geschikte locatie.
Veel werk was in het Avanti-clubhuis verzet geworden; het werd zelfs opengehouden elke zaterdagavond vanaf 19 u.

Voorlopig kon dan gebruik gemaakt worden van de refter van het Atheneum te Boom.

In 1976 stelde de gemeente Boom het gemeentelijke Ontspanningslokaal voor ouden van dagen in de Lange Lei ter beschikking, een echte noodoplossing en daarom werd er door de vrijzinnige beweging voortdurend bij het gemeentebestuur op aangedrongen om de nodige infrastructuur ter beschikking te stellen, tot er dan in 1981 eindelijk een vaste stek gevonden werd.

In dat jaar werden van de gemeente Boom de gebouwen, gelegen Overwinningstraat 22/24, het voormalig Badhuis, gehuurd om te dienen als vrijzinnig gemeenschapshuis; de inrichting ervan zou echter nog tot oktober 1982 duren.
Op 5 oktober 1982 was het dan zover: de eerste OVM-vergadering vond er plaats en op 6 mei 1983 had de officiŽle opening plaats van het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum te Boom, met een openingsreceptie en gelegenheidstoespraak door D. Lefeber.
Boom was uiteindelijk een vrijzinnig ontmoetingscentrum rijk, een primeur voor de Rupelstreek, een verwezenlijking waar al jaren door de plaatselijke gestructureerde vrijzinnigheid voor geijverd werd.
Dit centrum zou als "
VOC 't Badhuis " verder deel uitmaken van de Federatie Vrijzinnige Centra.

In 1971 werd de vrijzinnige niet-confessionele gemeenschap verder uitgebouwd door de oprichting van de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV) als overkoepelende organisatie van alle vrijzinnige verenigingen in Vlaanderen.
Ook betekende 1971 het jaar van de introductie van het fakkelembleem, als vrijzinnig symbool.
Op federaal vlak zetelt UVV, samen met het Centre d' Action LaÔque, in de Centrale Vrijzinnige Raad (CVR) en de UVV bouwde langzaam maar zeker verder aan een netwerk van Centra Morele Dienstverlening (CMD) en de eerste moreel consulenten gingen er eind 1982 aan de slag.

Nationaal kwam er een structurele wijziging als gevolg van het decreet op de socio-culturele organisaties; vanaf 10 maart 1976 nam het Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk het beheer van het socio-culturele deel van de organisaties HV en OVM over en onze vereniging droeg voortaan de naam van Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk - Oudervereniging voor de Moraal, afgekort HVV-OVM-Boom.

Tijdens het werkingsjaar 1975/1976 bereikte OVM/Boom -inzake ledenaantal- het hoogtepunt in haar bestaan : 718 leden (op een nationaal totaal van 12.169) met 9 stemgerechtigde afgevaardigden in het Nationaal Congres.
Ondertussen trad de vereniging toe tot gemeentelijke adviesraden, zoals jeugd-, gezins- en cultuurraad en vanaf 1 oktober 1978 kon, naschools, gebruik gemaakt worden van de sporthal en het zwembad van het Atheneum Boom gedurende het schooljaar op vrijdagavond en dat tot en met 2 april 1982; einde schooljaar 1982 werd immers geen toelating meer verleend tot gebruik van de sportinfrastructuur van de school.

De viering van het 20-jarig bestaan van de OVM-Boom kaderde in de organisatie van de tentoonstelling " 200 jaar Vrijzinnigheid in Vlaanderen ". Deze vrijzinnige expo vond plaats van 10 t.e.m 14 september 1980 in de feestzaal van de Brandweer, Gasstraat te Boom, met de openingtoespraak door W. Matthys, nationaal voorzitter HV.

In februari 1985 verscheen het eerste nummer van Avanti, periodiek uitgegeven door HVV/OVM, HVV/HV, HJ en VOC Boom. Dit driemaandelijks informatieblad voor de leden werd gedrukt op de persen van HV-nationaal.

1986 was het jaar van het zilveren jubileum !
Het 25ste Feest van de Vrijzinnige Jeugd vond plaats op 19 april in zaal Germinal te Boom.

1993 betekende een historisch jaar voor de vrijzinnigen in ons land : de Grondwettelijke Erkenning van de Vrijzinnigheid werd eindelijk een feit en daarmee wordt nu ook in de Grondwet vastgelegd dat de niet-confessionele gemeenschap, net zoals de verschillende godsdiensten, volwaardig deel uitmaakt van ons land.

Het zou nog tot 2002 duren vooraleer de financieringswet een feit werd: ook het vrijzinnig-humanisme kreeg dan uiteindelijk financiŽle steun van de overheid.
De financiŽle tussenkomst voor de vrijzinnige levensbeschouwing wordt geregeld door - via Centrale Vrijzinnige Raad (CVR) - de Provinciale Instelling voor Morele Dienstverlening (afgekort : PIMD).

In 2003 kwam er nationaal opnieuw een structurele wijziging: OVM Boom maakt voortaan als HVV-afdeling Boom deel uit van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, teneinde te kunnen beantwoorden aan de bepalingen van het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, met als motto : Vrij Denken en Doen !

En dan is er 2011 : 50 jaar OVM BOOM en in het jaar van het gouden jubileum hebben we uiteraard ook ons 50ste Vrijzinnige Jeugdfeest, dat doorging op 14 mei in Het Feestpaleis te Boom.

Verder werd 50 jaar Vrijzinnig Boom officieel gevierd op 24 september 2011 in De Schorre te Boom.

Maar hier stopt het verhaal niet; we gaan met misschien nog meer inzet door naar 100 jaar OVM Boom.
Hoogstwaarschijnlijk niet met dezelfde ploeg, maar de opvolging is verzekerd.

Getuige daarvan zijn de volledig hernieuwde Lentefeesten en Feesten Vrijzinnige Jeugd, met meer inbreng van de gevierden en massale opkomsten.


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu